Civilizace na rozcestí

STRŮJCI VĚDECKO-TECHNICKÉ REVOLUCE
4. 12. 2018 – 17. 2. 2019
GALERIE FUTURA A DISPLAY

Vernisáž 4. 12. od 18:00 v galerii FUTURA od 19:30 v DISPLAY sdružení pro výzkum a kolektivní praxi.

Výstava Civilizace na rozcestí: strůjci vědeckotechnické revoluce reflektuje v širších souvislostech působení interdisciplinárního výzkumného týmu, který měl v šedesátých letech dvacátého století pod vedením filozofa Radovana Richty předložit vizi “nového československého modelu socialismu”.

14 českých a slovenských umělkyň a umělců představí svá autorská díla  zhotovena speciálně pro výstavu Civilizace na rozcestí. Ta doplňují dobové dokumenty a objekty – organizační diagramy, noviny, časopisy a hlavně filmy a televizní pořady, jež tematiku vědeckotechnické revoluce v 60. letech v našich krajinách zobrazovaly nebo popularizovaly.

Díky spolupráci historiků z Akademie věd ČR, kurátorů, umělkyň a umělců obnovuje tato výstava gesto interdisciplinárního dialogu šedesátých let, který v současnosti nabyl znovu na svém významu, zejména v souvislosti s tématy automatizace, společnosti bez práce nebo klimatické změny. Rozdělení výstavy do dvou galerijních prostorů odpovídá dvěma interpretačním vrstvám, jež aplikujeme na historii Richtova týmu.

Prostor galerie DISPLAY se věnuje infrastrukturním aspektům vědeckotechnické revoluce – důrazu na kybernetiku, automatizaci, chemizaci a vizi nového člověka, jež ze souhry technologických proměn měl v socialistickém Československu povstat.

Galerie FUTURA zase představuje výsledky výzkumu ve formě dobových populárně-naučných textů a televizních programů, a zkoumá samu metodu interdisciplinarity jako důsledek společenského sebeuvědomění vědy, přičemž poukazuje i na osudy Richtova týmu s ohledem na události šedesátých let.

Kurátoři výstavy: Lukáš Likavčan, Pavel Sterec

Odborná spolupráce: Vítězslav Sommer, Jiří Hoppe, Jan Mervart (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.)

Vystavující umělkyně a umělci: Isabela Grosseová, Václav Magid, Jano Doe a Michal Cáb, Filip Cenek, Filip Hauer, Jan Šerých, Marie Lukáčová, Max Máslo, Jiří Skála, Jan Šrámek, Vojtěch Märc, Anetta Mona Chisa a Lucia Tkáčová.

FUTURA (Holečkova 49, Praha 5) | st – ne 11:00 – 18:00
DISPLAY sdružení pro výzkum a kolektivní praxi (Dittrichova 9, Praha 2) | út – ne 12:00 – 18:00

spojení mezi galeriemi: tramvaj 10, 16 (zastávky Palackého náměstí a Bertramka), autobus 176 (zastávky Palackého náměstí a Holečkova)

Výstava je realizována díky podpoře programu Strategie 21 Akademie věd České republiky a za spolupráce Národního filmového archivu, Národního muzea, VUT v Brně a firmy Intersys, a. s.

 

 

 

CIVILIZATION AT THE CROSSROAD: ENGINEERS OF SCIENTIFIC-TECHNICAL REVOLUTION
4th DEC 2018 – 17th FEB 2019
FUTURA GALLERY & DISPLAY

Vernissage: 4th of December, 6pm at FUTURA gallery and 7.30pm at DISPLAY – Association for Research and Collective Practice

The exhibition Civilization at the Crossroad: Engineers of Scientific-Technical Revolution reflects the findings of an interdisciplinary research done by Czech philosophe Radovan Richta’s team during 60’s in order to introduce vision of “a new Czechoslovakian socialism”.

A total number of 14 Czech and Slovak artists will present their works dedicated solely to the exhibition Civilisation on the crossroads. The exhibition will also contain period documents and objects like an organizational diagrams, magazines and newspaper and a number of films and TV shows, which at that time were the main medium to demonstrate and popularize the scientific and technological revolution during the 60’s.

The exhibition restores the trend of the interdisciplinary approach in research and dialogue typical for the period of 60’s, owing to the cooperation between historians from the Czech Academy of Sciences, curators and artists. Today, this approach is becoming more relevant and meaningful due to the current development the human society is undergoing – like the matter of automation, job-less society or climate changes. The fact that the exhibition is set in two different venues also relates to the two levels of interpretation of the history and work of Richta’s team.

Part of the exhibition set at the DISPLAY Gallery is dedicated to the infrastructural aspects of the scientific and technological revolution – while especially topics of cybernetics, automation, chemistry dependence are stressed as basis for the vision of a new human who was supposed to rise upon these means.

Second half of the exhibition at the FUTURA Gallery displays an overview of the publications, articles, TV shows and other period documents presenting the results of Richta’s team research. It also examines the interdisciplinary working method itself as a consequence of the process of self-awareness of the world of science as a whole. The relation between historical events during 60’s in Czechoslovakia and their effect on activities and the final destiny of Richta’s team is pointed out as well.

Curators of the exhibition: Lukáš Likavčan, Pavel Sterec

In cooperation with: Vítězslav Sommer, Jiří Hoppe, Jan Mervart (Czech Academy of Sciences)

Featured artists: Isabela Grosseová, Václav Magid, Jano Doe a Michal Cáb, Filip Cenek, Filip Hauer, Jan Šerých, Marie Lukáčová, Max Máslo, Jiří Skála, Jan Šrámek, Vojtěch Märc, Anetta Mona Chisa and Lucia Tkáčová.

FUTURA Gallery (Holečkova 49, Praha 5) | 11am – 6pm, Wed – Sun

DISPLAY – Association for Research and Collective Practice (Dittrichova 9, Praha 2) | 12pm – 6pm, Tue – Sun

Public transport connection between exhibits: Tram no. 10 or 16 (alight at Palackého náměstí and Bertramka); Bus no. 176 (alight at Palackého náměstí and Holečkova stops)

The exhibition is held thanks to the support from the Czech Academy of Sciences program Strategie 21, National Film Archive, National Museum, Brno University of Technology and the company Intersys, a. s.